Нийгмийн сэтгэлзүйн эмгэг

More: Ололт амжилт , Эмчилгээ ба эмчилгээ , Холбогдох нөхцөлүүд , Ажил ба сургууль , Шинж тэмдгүүд , Оношлогоо